Katedra Językoznawstwa Angielskiego

doc. Tamara Gonczarowa, prof. UKW

Dane Kontaktowe

Afiliacja: Katedra Językoznawstwa Angielskiego, UKW
Adres: Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
Gabinet: Grabowa 2, Room 308
Telefon: 52 341 14 02 wew. 36
Email: tigonch@wp.pl

Zainteresowania Naukowe

lingwistyka stosowana (tłumaczenie, metodyka nauczania języków obcych), lingwistyka polityczna, analiza dyskursu, stylistyka, leksykologia, językoznawstwo kontrastywne
języki: angielski, rosyjski, ukraiński, polski, francuski, niemiecki

Wykształcenie

Tytul naukowy docenta, Charkowski Uniwersytet Państwowy im. V.N. Karazina, 2002
Doktorat z językoznawstwa, Charkowski Uniwersytet Państwowy im. V.N. Karazina,1996
Magisterium z językoznawstwa komputerowego, Charkowski Uniwersytet Państwowy im. V.N. Karazina,1980

Przebieg Zatrudnienia

Profesor nadzwyczajny, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW, 2002-
Docent, Charkowski Uniwersytet Państwowy im. V.N. Karazina, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Stosowanego, Charków, Ukraina, 1996-2002
Asystent, Charkowski Uniwersytet Państwowy im. V.N. Karazina, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Stosowanego, Charków, Ukraina, 1980-1996

Granty, Nagrody, Wyróżnienia

Nagroda Rektora UKW za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, Bydgoszcz, 2016
Nagroda Rektora WSHE za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, Bydgoszcz, 2005
Nagroda Rektora AHE za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, Bydgoszcz, 2007

Projekty Naukowe

Leksykograficzne badanie frazeologizmów języka rosyjskiego na podstawie komputerowego funduszu jezyka rosyjskiego
Stworzenie eksperymentalnej interaktywnej systemy tłumaczenia maszynowego z języka rosyjskiego na język angielski na podstawie PC „IMPRA-PC”
Wypracowanie informacyjnej bazy danych „Pole wiedzy” dla ukraińskiej narodowej edukacji śriedniej

Badanie systemy pojęć (słowników-tezaurusów) skomputeryzowanego kursu ekologii z elementami heurystyki

Publikacje książkowe

Goncharova, Tamara & Lilia Marszalek. 2016. Русский язык Volume 1, Bydgoszcz: UKW University Press
Goncharova, Tamara & Lilia Marszalek. 2016. Русский язык Volume 2, Bydgoszcz: UKW University Press 

Publikacje: wybrane artykuły

Goncharova, Tamara. 1996. Сходство и специфика языковых зооморфных картин мира, [w] Актуальні проблеми вивчення мови та мовлення міжособової та міжкультурної комунікації, Харків, pp. 44–56.
Goncharova, Tamara. 1997. Использование машинного варианта TOEFL при изучении английского языка, [w] Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі, Харків, pp. 174-177.
Goncharova, Tamara. 1997. Методические указания и задания по фонетике английского языка. Харьковский институт социального прогресса, Харьков
Goncharova, Tamara. 1998. Зоосемантическая метафора во французском языке, [w] Проблеми мови, мовленнєвої діяльності та викладання іноземних мов, Харків, № 406, pp. 16–20.
Goncharova, Tamara. 1998. Антиномия языковых и речевых знаков, [w] Наследие Д.М. Овсянико-Куликовского и современная филология, Харьков. № 411, pp. 292-297.
Goncharova, Tamara. 1999. Символическая вселенная как источник зооморфной языковой картины мира, [w] Миф и мифопоэтика в традиционных и современных формах культурно-языкового сознания, Харьков,  № 448, pp. 35-39.
Goncharova, Tamara. 2000. Узуальные языковые и окказиональные речевые знаки, [w] Традиции Харьковской филологической школы. К 100-летию со дня рождения М.Ф. Наконечного, Харьков, № 491, pp.95-99.
Goncharova, Tamara. 2000. Методические указания по самостоятельной работе по английскому языку, Харьковский институт социального прогресса, Харьков.
Goncharova, Tamara. 2000. Учебная программа по дисциплине «Теория и практика перевода», Харьковский институт социального прогресса, Харьков.
Goncharova, Tamara. 2000. Методические указания к практическим занятиям по английскому языку, Харьковский институт социального прогресса, Харьков.
Goncharova, Tamara. 2000. Методические указания по выполнению контрольных работ по английскому языку для студентов дневной формы обучения, Харьковский институт социального прогресса, Харьков.
Goncharova, Tamara. 2000. Методические указания по самостоятельной работе над методологическими проблемами перевода, Харьковский институт социального прогресса, Харьков.
Goncharova, Tamara. 2000. Методические указания к практическим занятиям по методике перевода, Харьковский институт социального прогресса, Харьков.
Goncharova, Tamara. 2001. Учебная программа по дисциплине «Проблемы перевода научно-технической литературы», Харьковский институт социального прогресса, Харьков.

Goncharova, Tamara. 2001. Учебная программа по дисциплине «Методологические проблемы перевода», Харьковский институт социального прогресса, Харьков.
Goncharova, Tamara. 2001. Методические указания к практическим занятиям по проблемам переводоведения, Харьковский институт социального прогресса, Харьков.
Goncharova, Tamara. 2001. Методические указания к самостоятельной работе по проблемам переводоведения, Харьковский институт социального прогресса, Харьков.
Goncharova, Tamara. 2001. Методические указания к практическим занятиям по переводу научно-технической литературы, Харьковский институт социального прогресса, Харьков.

Goncharova, Tamara. 2002. Роль зоонимов в сленге, [w] Вестник Харьковского национального университета, Харьков, № 520, pp. 45-49.
Goncharova, Tamara. 2002. Образные значения существительных английского языка, характеризующих человека, [w] Проблеми мови, мовленнєвої діяльності та викладання іноземних мов, Харків  , № 423, pp. 27–32.
Goncharova, Tamara. 2002. Исследование существительных английского языка с семой «Характеристика человека», [w] Вестник Харьковского национального университета, Харкiв, № 652,  pp. 83-88.
Goncharova, Tamara. 2003. Универсальные и специфические черты английских фразеологизмов с коннотативным компонентом, [w]  Проблеми мови, мовленнєвої діяльності та викладання іноземних мов, Харків, № 426, pp. 45–51.
Goncharova, Tamara. 2003. К проблеме классификации отрицательных эмоций и их выражения в   современном английском языке, [w]  Вестник Харьковского национального университета, Харьков, № 681, pp. 67-74.
Goncharova, Tamara. 2005. Метафора в научной классификации, [w]  Linguistica Bidgostiana, vol.II, Bydgoszcz, pp. 84-95.
Goncharova, Tamara. 2006. Конвенциональные цветообозначения (наименования природных классов, продуктов питания), [w] Linguistica Bidgostiana, vol.III, Bydgoszcz,  pp. 64-76.
Goncharova, Tamara. 2007. Языковая статика и речевая динамика вторичной картины мира, [w] Linguistica Bidgostiana, vol. IV, Bydgoszcz, pp. 143-158.
Goncharova, Tamara. 2009. Лингвистически ориентированные методы исследования политического дискурса, [w] Linguistica Bidgostiana, vol. VI, Bydgoszcz, pp.51-63.
Goncharova, Tamara. 2010. Лингвистический анализ аргументации в политическом диалоге, [w] Linguistica Bidgostiana, vol. VII, Bydgoszcz, pp. 59-72.
Goncharova, Tamara. 2011. Конвенциональные цветообозначения в составе номенклатурных имен, [w] Linguistica Bidgostiana, vol. VIII, Bydgoszcz, pp. 44-60.
Goncharova, Tamara. 2012. Компьютерный сленг или профессиональная речь «без галстука», [w]    Linguistica Bidgostiana, vol. IX, Bydgoszcz, pp. 30-46
Goncharova, Tamara. 2015. Деревья, цветы, ягоды: ботаническая метафора в языке, [w]      Linguistica  Bidgostiana, Series Nova,  vol. I, Warszawa, pp. 23-32
Goncharova, Tamara. 2015. Красный=red?или сравнительно-сопоставительный анализ наименований цвета в русском и английском языках, [w]  Heteroglossia, nr. 5, WSG, Bydgoszcz, pp. 117-131.   
Goncharova, Tamara. 2017. Стилистическое оформление продающих рекламных текстов, Heteroglossia, nr. 7, WSG, Bydgoszcz, pp. 125-139.    

Dydaktyka: Prowadzone Przedmioty

 1. Morfologia języka angielskiego
 2. Składnia języka angielskiego
 3. Gramatyka praktyczna języka angielskiego
 4. Gramatyka kontrastywna
 5. Praktyka języka angielskiego
 6. Podstawy translatoryki angielskiej
 7. Teoria przekładu
 8. Akwizycja języka
 9. Metodyka nauczania języka obcego
 10. Teorii nauczania i uczenia się języka obcego
 11. Pisanie akademickie
 12. Fonetyka języka angielskiego
 13. Przekład naukowo-techniczny
 14. Wstęp do językoznawstwa
 15. Językoznawstwo ogólne
 16. Językoznawstwo stosowane
 17. Lingwistyka społeczna
 18. Semantyka
 19. Psycholingwistyka
 20. Angielski jako język globalny
 21. Leksykologia
 22. Stylistyka
 23. Lingwistyka komputerowa
 24. Informatyka
 25. Metody matematyczne w językoznawstwie
 26. Automatyczne przetwarzanie informacji tekstowej
 27. Systemy ekspertowe
 28. Seminarium magisterskie
 29. Seminarium licencjackie

Promowanie Prac

Promotor ponad 1000 prac magisterskich, 1996-
Promotor ponad 170 prac licencjackich, 2004-

Recenzowanie Prac

Recenzent 8 artykulów
Recenzent ponad 250 prac magisterskich i licencjackich, 2002-

Konferencje i Wykłady

Ok. 15
Międzyuniwersyteckie seminarium lingwistyczny, Charków, Ukraina,1996-2002