Katedra Językoznawstwa Angielskiego

Dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni

Dane kontaktowe

Katedra Językoznawstwa Angielskiego, Wydział Językoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Adres: ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz

Telefon: (+48) 52-340-1687

Email: el.lukas@ukw.edu.pl;  el.lukasiewicz@gmail.com

 

Zainteresowania naukowe

filozofia języka; epistemologia; ewidencjalność i „epistemologia naturalna”; psycholingwistyka (teorie percepcji mowy); językoznawstwo ogólne i typologia językowa, teorie zmian dźwiękowych w języku

Stopnie naukowe

2019 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Rada Naukowa Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie monografii Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs

2006 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy: A critical approach to the notion of ‘language system’: the relevance of General Systems Theory to descriptive and applied linguistics

 

Przebieg zatrudnienia

od 2020 – profesor uczelni, Wydział Językoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (od 1.10.2020 funkcja kierownika Katedry Językoznawstwa Angielskiego)

2009-2019 adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Językoznawstwa Angielskiego (wcześniej: Katedra Filologii Angielskiej)

2006-2008 adiunkt, Wyższa Szkoła Gospodarki

 

Projekty naukowe, udział w grantach

Udział w grancie NPRH numer:  22H 16 0405 84 (2017-2021), nazwa grantu: „Biblioteka klasyków filozofii i biblioteka współczesnych filozofów”;  tłumaczenie na język polski monografii Alvina Plantingi pt. Where the Conflict Really Lies: Science, Religion and Naturalism

Inne projekty naukowe:

Językowe określniki źródła wiedzy a epistemiczne uzasadnianie przekonań, 2016-

Kompetencja językowa: norma i zaburzenia, 2016-2017

Psychologia języka, 2012-2013

Język, myślenie, rzeczywistość, 2009

 

Publikacje

 

książki:

 • Łukasiewicz, Elżbieta (2020). Language, Sound Change and Systems Theory. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW. 284 s.
 • Łukasiewicz, E. (2018). Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

 

redakcja:

 • Łukasiewicz, E., Warchoł, Ł. (red.) 2017. Kompetencja językowa człowieka: norma i zaburzenia, Wydawnictwo UKW.
 • Łukasiewicz, E., Gorzelańczyk, E. J. (red.) 2013. Psychologia języka. Wydawnictwo UKW.

 

rozdziały w książkach:

 • Łukasiewicz, E. (w przygotowaniu) Linguistic and philosophical aspects of beliefs. [W:] P. Stalmaszczyk (red.) Ways to Philosophy of Language and Linguistics, Wydawnictwo UŁ.
 • Łukasiewicz, E. (2017). O problemach ontologicznych i aksjologicznych związanych z pojęciem normy w języku. [W:] E. Łukasiewicz, Ł. Warchoł (red.), Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 21-38.
 • Łukasiewicz, E. (2017). Nabywanie normy fonologicznej w akwizycji języka ojczystego a zdolność percepcji i kodowania niekontrastywnych cech obecnych w sygnale akustycznym mowy – uwagi do teorii magnesu języka ojczystego. [W:] E. Łukasiewicz, Ł. Warchoł (red.), Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 97-133.
 • Łukasiewicz, E., Warchoł, Ł. (2017). Kompetencja językowa człowieka – w stronę ujęcia interdyscyplinarnego. [W:] E. Łukasiewicz, Ł. Warchoł (red.), Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 9-20.
 • Łukasiewicz, E. (2013). O źródle antynomii między systemowością i zmiennością języka – uwagi o sposobie istnienia [W:] E. Łukasiewicz, E. J. Gorzelańczyk (red.), Psychologia języka. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 13-26.
 • Łukasiewicz, E. (2012). The Molyneux problem in the context of audiovisual theories of speech perception. [W:] M. Koszko, K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej (red.), Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 247-265.

artykuły w czasopismach:

 • Łukasiewicz, E. (w druku) Why hope cannot be an intellectual virtue: rationality of hope considered from an analytic perspective.
 • Łukasiewicz, E. (2020). Epistemic justification of testimonial beliefs and the categories of egophoricity and evidentiality in natural languages: an insoluble paradox of Thomas Reid’s anti-reductionism. Studies in Logic, Rhetoric and Grammar 62 (75) 2020: s. 137-168.
 • Łukasiewicz, E. (2020). Epistemological reliabilism in the context of grammatical evidentiality and conjunct/disjunct marking. Scripta Neophilologica Posnaniensia, Vol. XX (2020).
 • Łukasiewicz, E. (2018). The concept of basic beliefs and obligatory grammatical evidentiality: an evidentiality-based argument against foundationalism. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 63/2018, s. 159-186.
 • Łukasiewicz, E. (2018). On burst and burials of languages: linguistic diversity from ecological perspective. Sensus Historiae, XXXII (2018/3), s. 211-227.
 • Łukasiewicz, E. & Łukasiewicz, D. (2018). Jan Salamucha’s model of relations between philosophy, theology and scientific knowledge in the context of the Thomist doctrine of causation. Filo-Sofija, Nr 43 (2018), s. 119-128.
 • Łukasiewicz, E. (2017). The epistemic justification of testimony-based beliefs: between knowledge and faith. Sensus Historiae, XXVII (2017/2), s. 155-177.
 • Łukasiewicz, E. (2017). Indywidualizm epistemiczny, rola świadectwa, pojęcia wiedzy i uzasadnienia w szkole lwowsko-warszawskiej na przykładzie poglądów Tadeusza Czeżowskiego. Filo-Sofija, Nr 37 (2017/2/I), s. 97-118.
 • Łukasiewicz, E. (2014). Obligatoryjne określniki źródła wiedzy w językach naturalnych i ich epistemologiczne konsekwencje. Filozofia Nauki, XXII, Nr 2(86), s. 97-115.
 • Łukasiewicz, E. (2012). Perception, processing and storage of subphonemic and extralinguistic features in spoken word recognition – an argument from language variation and change. Psychology of Language and Communication, 16, No. 1, 2012, s. 1-19.
 • Łukasiewicz, E. (2011). Primary-secondary quality distinction: Locke’s, Reid’s, or none? Polish Journal of Philosophy, V, No. 2 (Fall 2011), s. 47-76.
 • Łukasiewicz, E. (2011). Phonemic near-mergers from the perspective of the motor theory of speech perception and mind’s modularity. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXVII/2011, s. 249-263.
 • Łukasiewicz, E. (2010). Husserl’s Lebenswelt and the problem of spatial cognition – in search of universals. Polish Journal of Philosophy, IV, No. 1 (Spring 2010), s. 23-43.
 • Łukasiewicz, E. (2010). Can common sense knowledge be common? On Thomas Reid’s self-evident truths from the perspective of anthropological linguistics. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 55/2010, s. 127-161.
 • Łukasiewicz, E. (2008). Czy język to projekt doskonały? Zasada ekonomii w strukturze języka i założeniach programu minimalistycznego. Filozofia Nauki, XVI, 2008, Nr 1(61), s. 27-40.
 • Łukasiewicz, E. (2008). On the notions of economy, redundancy and optimality in language. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXIV/2008, s. 223-236.
 • Łukasiewicz, E., What kind of system is language? – on the relevance of General Systems Theory to language studies. Scripta Neophilologica Posnaniensia, VIII, 2006: 97-113, Adam Mickiewicz University, Poznań.

 

Dydaktyka: prowadzone przedmioty

Descriptive Grammar of English: Phonology (wykład i konwersatorium)

Descriptive Grammar of English: Morphology (wykład i konwersatorium)

Introduction to Psycholinguistics (wykład)

Language Acquisition and Language Learning (wykład)

Seminarium językoznawcze (licencjackie, magisterskie; promowanie i recenzowanie prac licencjackich i magisterskich od roku 2012)

Wykład monograficzny w Szkole Doktorskiej UKW

Issues in Contemporary Epistemology (zajęcia w Instytucie Filozofii UKW)

 

Wybrane konferencje

IX Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, wrzesień 2012, sekcja epistemologii, referat: Epistemologiczne  konsekwencje obligatoryjnych określników źródła wiedzy w językach naturalnych

IFiS PAN, czerwiec 2019, Bukowina Tatrzańska, referat: Kategorie egoforyczności i ewidencjalności w gramatyce języków naturalnych a założenia antyredukcjonizmu w epistemologii świadectwa

XI Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, wrzesień 2019, sekcja epistemologii, referat: Epistemologia świadectwa w ujęciu Thomasa Reida a kategorie egoforyczności i ewidencjalności w gramatyce języków naturalnych – o nierozwiązywalnym paradoksie antyredukcjonizmu

 

Organizacja konferencji

5-6. 09. 2007 Scientific Knowledge and Common Knowledge, WSG, Bydgoszcz

7-9. 09. 2010  The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology, Instytut Filozofii, UKW, Bydgoszcz

6-8. 09. 2011  Ontological Proofs Today, Instytut Filozofii, UKW, Bydgoszcz

 1. 03. 2012 Psychologia języka, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW
 2. 03. 2016 (Nie)kompetencje językowe – ujęcie lingwistyczne, psychologiczne i interdyscyplinarne, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW

 

Staże zagraniczne

Prowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji interkulturowej, Tallin 4-18. 05. 2008, organizowanych przez Laurea University, Finnland (we współpracy z uczelniami z Niemiec, Danii, Polski, Litwy, Łotwy I Estonii), w ramach projektu: Baltic Sea Network „Promoting Intercultural Management Competencies” 

 

Inne funkcje

Członek redakcji czasopisma Filo-sofija , więcej informacji:

http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo

Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne (SNKP), opiekun Koła działającego od stycznia 2010 r.; więcej informacji: http://snkp.manifo.com/

Granty, nagrody, wyróżnienia

UKW grant na badania naukowe, 2009

UKW grant na badania naukowe, 2016, 2017

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2017

Nagroda Rektora UKW za osiągnięcia naukowe, 2019

Nagroda Rektora UKW za osiągnięcia naukowe, 2020

 

Członkostwo w Organizacjach

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PAN Warszawa)

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Kraków)