Katedra Językoznawstwa Angielskiego

dr Jacek Mianowski, adiunkt

Dane Kontaktowe

Afiliacja: Katedra Językoznawstwa Angielskiego, UKW
Adres: Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
Gabinet: Grabowa 2, Room 3
Telefon: (+48) 52 341 14 02 wew. 40
Email: jacek.m@ukw.edu.pl

Zainteresowania Naukowe

językoznawstwo antropologiczne, runologia, studia nad epoką Wikingów, ewolucja systemów pisma,
językoznawstwo kontaktu, ludologia

Wykształcenie

Doktorat z językoznawstwa (z wyróżnieniem), Uniwersytet Wrocławski, 2012
Magisterium z językoznawstwa angielskiego (z wyróżnieniem), Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, 2008

Przebieg Zatrudnienia

Adiunkt, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015-
Adiunkt, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, 2014-2015
Adiunkt, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, Politechnika Koszalińska, 2013-2014

Funkcje Administracyjne

Rada Programowa Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW, 2017–
Opiekun studentów na kierunku filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW, 2016–
Rada Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, 2014-2015
Uczelniany Zespół d.s. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, 2014 – 2015

Granty, Nagrody, Wyróżnienia

Stypendium naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2011-2012
Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Nauki (N N104 386840), 2010-2012

Projekty Naukowe

Gry bitewne w kontekście antropologicznym i językoznawczym, 2016-
Adaptacja alfabetycznych systemów pisma na kontynencie Europejskim, 2015-2016
Wczesne systemy pisma w perspektywie językoznawstwa antropologicznego, 2009-2015 

Badania i Kwerendy

The British Library, 2012
Cardiff University, 2012
University of Nottingham, 2012
badania terenowe, Jutlandia, Dania, 2007

Publikacje: Książki

Ethnolinguistics, Cultural Change and Early Scripts from England and Wales. W: (ed. Jakub Lipski, Wojciech Jasiakiewicz) English Literature and Culture in Context. Berlin, Warszawa: Peter Lang, 2016

Publikacje: Rozdziały w Książkach

On the Early Instances of Writing in the British Isles: An Anthropolinguistic Perspective. W: Languages in Contact 2012, 127-147 (ed. Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford, Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2014.
Oral and Literate Cultures: Where Do Their Boundaries Overlap, W: Languages in Contact 2010. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, 139-149, (ed. Piotr P. Chruszczewski, Zdzisław Wąsik). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2011.
Wokół anglosaskich przekładów Biblii. W: Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, tom II, 95-108. Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu. ISBN: 978-83-917 386-6-5, 2010.
Pismo runiczne a język. Tekstowa analiza wybranych inskrypcji runicznych. W: (ed. Piotr P. Chruszczewski, Stanisław Prędota) Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, tom I, 295-316. Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu. ISBN: 978-83-917386-2-7, 2009.

Publikacje: Artykuły

Mianowski, Jacek, Łukasz Zarzycki “The Concept and Purpose of Death in Aeneid Book 2.” w: (ed. Piotr P. Chruszczewski, Stanisław Prędota, Katarzyna Buczek, Aleksandra Knapik, Jacek Mianowski) Academic Journal of Modern Philology, vol. II, 67-73. Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu. ISSN 2299-7164, 2013.
Mianowski, Jacek „Epigraficzna pozajęzykowość, czyli czego głazy nam nie powiedzą.” Academic Journal of Modern Philology, vol. 5. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu & Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. ISSN 2299-7164, str. 103-110, 2016.
Mianowski, Jacek „Brakteat runiczny z Wapna w kontekście antropo-językowym”. W: Wangrovieciana. Studia Et Fontes, tom III. Muzeum Regionalne w Wągrowcu, str. 7-18, 2016.

Publikacje: Recenzje

Clemens, Raymond, Timothy Graham: Introduction to Manuscript Studies. Ithaca, London: Cornell University Press, 2007. ISBN: 978-0-8014-8708-8. W: (ed. Chruszczewski, Piotr P., Camelia M. Cmeciu, Dana Robu) Styles of Communication Vol. 2, No 1, 187-190. Galati: Danubius University Press. ISSN: 2065-7943, 2010

Dydaktyka: Często Prowadzone Przedmioty

praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje, pisanie, fonetyka)
gramatyka opisowa:  fonetyka, fonologia, składnia
Media English
lektorat języka angielskiego
seminarium dyplomowe

Promowanie Prac

Promotor 12 prac licencjackich, 2016-

Recenzowanie Prac

Quaestiones Oralitatis II/2 (2016). ISSN: 2449-8181.
Język Kultura Komunikacja (Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Vol. IX) (red. Szymon Wach oraz Katarzyna Buczek Aleksandra R. Knapik, Piotr P. Chruszczewski). Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, 2016

Konferencje

Język Trzeciego Tysiąclecia VI, Kraków, 2010
Languages in Contact, Wrocław, 2010
Meaning, Context and Cognition, Łódź, 2011
Languages in Contact 2011, Wrocław, 2011
Languages in Contact 2012, Wrocław, 2012
Ways to Protolanguage 3, Wrocław, 2013
Oblicza komunikacji w starożytności i współczesności, Wrocław, 2014
Język, kultura, komunikacja, Opole, 2014
Feasts and Feasting in English Literature, Culture and Language, Bydgoszcz, 2017   
Gra w Historię, Historia w Grach, Poznań, 2017
Komunikacja-Kultura-Przestrzeń-Tożsamość, Piła, 2017   
Człowiek panem życia i śmierci w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych, Bydgoszcz, 2017
Kulturotwórcza funkcja gier: Technologie gier w perspektywie kulturowej, Poznań, 2017

Wykłady Gościnne

Polska Akademia Nauk, Wrocław, 2009
Instytut Filozofii UAM, Poznań, 2012

Członkostwo w Organizacjach

Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu, 2011-2018
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji,  2013-
Polskie Towarzystwo Badania Gier, 2016-