Poczytaj o filologii angielskiej

Charakterystyka kierunku:

Studia na filologii angielskiej są dwustopniowe: licencjackie i uzupełniające magisterskie. Studia licencjackie trwają 6 semestrów, magisterskie uzupełniające 4 semestry i kończą się odpowiednio uzyskaniem dyplomu licencjata i magistra. Wszystkie zajęcia kierunkowe i egzaminy odbywają się w języku angielskim. Podstawą do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest napisanie odpowiednio pracy dyplomowej (licencjackiej) i magisterskiej w języku angielskim.

Zajęcia są prowadzone w czterech podstawowych zakresach:

praktycznej nauki języka angielskiego, literatury (angielskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej), historii i kultury (brytyjskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej), oraz językoznawstwa (wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, historia języka, gramatyka kontrastywna). Seminaria licencjackie i magisterskie oferowane są w trzech podstawowych dziedzinach filologicznych: literatury, językoznawstwa i kultury. Prowadzone są także magisterskie studia uzupełniające w trybie zaocznym. Trwają również dwa lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Językoznawstwa Angielskiego,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel.52 340 16 87