Wprowadzenie

Katedra Językoznawstwa Angielskiego jest jedną z najmłodszych jednostek Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, największej jednostki Wydziału Humanistycznego. Badania naukowe prowadzone w Katedrze są zróżnicowane tematycznie i obejmują m.in. językoznawstwo antropologiczne, historyczne i kognitywne, lingwistykę stosowaną, onomastykę, pragmatykę, psycholingwistykę, socjolingwistykę i translatorykę. Szczególnie silnie reprezentowane są dwie dziedziny: lingwistyka stosowana (translatoryka i tłumaczenia pisemne oraz ustne, leksykografia, badania terenowe, dokumentacja języka, metodologia nauczania) i socjolingwistyka (potoczne, społeczne, etniczne, zawodowe i geograficzne odmiany angielszczyzny, kontakty językowe i zapożyczenia). Katedra kształci studentów w ramach studiów licencjackich i magisterskich na dwóch kierunkach: anglistyka i lingwistyka stosowana ze specjalnością angielski wraz z dodatkowym językiem. Dydaktyka prowadzona w Katedrze mieści się w trzech zakresach przedmiotowych: opisu angielszczyzny, praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) i poszczególnych dziedzin językoznawczych. Na poziomie licencjackim pracownicy Katedry prowadzą głównie podstawowe przedmioty językoznawcze takie jak fonologia, morfologia czy semantyka; na poziomie magisterskim są to głównie zaawansowane przedmioty odzwierciedlające ich specjalizacje badawcze. Przedmioty PNJA są istotną częścią sylabusów na obydwu stopniach studiów, szczególnie na studiach licencjackich. Ponadto wielu pracowników pełni funkcje promotorów i recenzentów prac licencjackich lub magisterskich, a jeden również funkcje promotora na studiach doktoranckich. Patrz też O Katedrze.

Kontakt

Kierownik
Prof. dr hab. Maciej Widawski
Email: maciejwidawski@gmail.com
Konsultacje: poniedziałki 11:15-12:45 Gabinet: 202

Sekretariat
mgr Renata Sztuba
Tel. 52 340 1687, 52 341 1402 w. 43
E-mail: marzmari@ukw.edu.pl 
poniedziałek-piątek 08:00-14:00
Pokój: 301 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
Tel. 52 340 1687, 52 341 1402 w. 43