Katedra Językoznawstwa Angielskiego

Projekty pracowników (ostatnia dekada)

Projekty pracowników (ostatnia dekada)

Etnolingwistyka

Slang afroamerykański (Prof. Widawski)
Hiszpańskie zapożyczenia w angielszczyźnie amerykańskiej (Prof. Widawski)
Jidyszyzmy w slangu północnoamerykańskim (Prof. Widawski)
Zapożyczenia z jidysz w angielszczyźnie amerykańskiej (Prof. Widawski)
Leksyka angielszczyzny afroamerykańskiej (Prof. Widawski)

Fonetyka

Kontrastywna fonetyka amerykańska i brytyjska w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Fonetyka amerykańska w kontekście nauczania (Prof. Widawski)

Językoznawstwo antropologiczne

Gry bitewne w kontekście antropologicznym i językoznawczym (dr Mianowski)
Wczesne systemy pisma w perspektywie językoznawstwa antropologicznego (dr Mianowski)
Adaptacja alfabetycznych systemów pisma na kontynencie Europejskim (dr Mianowski)

Językoznawstwo korpusowe

PECII: Parallel European Corpus for Informal Interaction (dr Weidner)

Językoznawstwo historyczne

Interdyscyplinarne metody badania języka staroangielskiego (dr Sobol)
Paleografia staroangielskiej runy i litery wynn (dr Sobol)
Fonologia staroangielskiej półsamogłoski/spółgłoski półotwartej [w] (dr Sobol)

Językoznawstwo kognitywne

Metonimia w tłumaczeniach Arystofanesa (mgr Szefliński)
Rola i znaczenie metonimii w języku (dr Wachowski)
Wielopoziomowy charakter metonimii pojciowej i jej interakcja z synekdochą, metaforą i innymi tak zwanymi figurami retorycznymi (dr Wachowski)
Metonimia a tabu kulturowe (dr Wachowski)
Krytyczna analiza hipotez dotyczących charakteru metonimicznego przesunięcia w literaturze (dr Wachowski)
Metonimia a synekdocha - matka i córka czy siostry bliźniaczki? (dr Wachowski)
Analiza pozajęzykowych podstaw przyległości elementów w związku metonimicznym (dr Wachowski)

Językoznawstwo porównawcze

‘Okay’ in 13 languages (dr Weidner)
Fonetyka amerykańska i brytyjska w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Amerykanizmy i brytycyzmy w ujęciu kontrastywnym (Prof. Widawski)

Językoznawstwo teoretyczne

Językowe określniki źródła wiedzy a epistemiczne uzasadnianie przekonań (dr Łukasiewicz)
Język, myślenie, rzeczywistość (dr Łukasiewicz)
Ekwiwalencja w dwujęzycznych słownikach slangu (Prof. Widawski)

Lingwistyka stosowana

Kompetencja językowa: norma i zaburzenia (dr Łukasiewicz)
Potoczne brytycyzmy w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Potoczne amerykanizmy w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Angielszczyzna potoczna w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Kontrastywna fonetyka amerykańska i brytyjska w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Fonetyka
amerykańska w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Amerykanizmy i brytycyzmy w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Brytycyzmy w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Amerykanizmy w kontekście nauczania (Prof. Widawski)

Onomastyka

Semantyczno-derywacyjna analiza antroponimów w komedii Arystofanesa pt. „Acharnejczycy” i ich przekładów na język angielski i polski (mgr Szefliński)
Potoczne toponimy w angielszczyźnie amerykańskiej (Prof. Widawski)

Pragmatyka

On the organization of doctor-patient communication in Polish talk-in-interaction (dr Weidner)

Psycholingwistyka

Psychologia języka (dr Łukasiewicz)
Język, myślenie, rzeczywistość (dr Łukasiewicz)

Socjolingwistyka

Angielszczyzna potoczna na świecie (Prof. Widawski)
Angielskie zapożyczenia w potocznej polszczyźnie (Prof. Widawski)
Potoczne brytycyzmy w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Potoczne amerykanizmy w kontekście nauczania (Prof. Widawski)
Slang afroamerykański (Prof. Widawski)
Hiszpańskie zapożyczenia w angielszczyźnie amerykańskiej (Prof. Widawski)
Potoczne amerykanizmy i brytycyzmy w ujęciu kontrastywnym (Prof. Widawski)
Potoczne kanadycyzmy i ich opis językoznawczy (Prof. Widawski)
Jidyszyzmy w slangu północnoamerykańskim (Prof. Widawski)
Zapożyczenia z jidysz w angielszczyźnie amerykańskiej (Prof. Widawski)
Leksyka angielszczyzny afroamerykańskiej (Prof. Widawski)
Potoczne toponimy w angielszczyźnie amerykańskiej (Prof. Widawski)
Slang polskich studentów (Prof. Widawski)
Amerykanizmy i brytycyzmy w ujęciu kontrastywnym (Prof. Widawski)
Slang amerykański i jego opis (Prof. Widawski)
Ekwiwalencja w dwujęzycznych słownikach slangu (Prof. Widawski)
Tłumaczenie slangu amerykańskiego (Prof. Widawski)
Tłumaczenie slangu polskiego (Prof. Widawski)

Translatoryka

Angielskie tłumaczenia polskiej literatury dziecięcej (dr Borodo)
Dyskursywne strategie tłumaczy w angielskich przekładach polskiej literatury dziecięcej (dr Borodo)
Metonimia w tłumaczeniach Arystofanesa (mgr Szefliński)
Język, przekład, globalizacja (dr Borodo)
Ekwiwalencja w dwujęzycznych słownikach slangu (Prof. Widawski)
Tłumaczenie slangu amerykańskiego (Prof. Widawski)
Tłumaczenie slangu polskiego (Prof. Widawski)