Katedra Językoznawstwa Angielskiego

Dydaktyka

Przedmioty na studiach magisterskich prowadzone przez pracowników

Przekład utworów dla dzieci i młodzieży (dr Borodo)
Seminarium magisterskie z przekładoznawstwa (dr Borodo)
Język i komunikacja interkulturowa (prof. Goncharova)
Psycholingwistyka (prof. Goncharova)
Semantyka lingwistyczna (prof. Goncharova)
Pisanie akademickie  (prof. Goncharova)
Językoznawstwo ogólne (prof. Goncharova)
Językoznawstwo stosowane (prof. Goncharova)
Wybrane zagadnienia z jezykoznawstwa  (prof. Goncharova)
Seminarium językoznawcze (prof. Goncharova)
Seminarium językoznawcze (dr Łukasiewicz)
Językoznawstwo stosowane (dr Sobol)
PNJA Kurs zintegrowany (dr Weidner)
Odmiany angielszczyzny (prof. Widawski)
Lingwistyka stosowana (prof. Widawski)
Seminarium językoznawcze (prof. Widawski)
Językoznawstwo (prof. Widawski)

Przedmioty na studiach licencjackich prowadzone przez pracowników

Podstawy translatoryki, wykład (dr Borodo)
Podstawy translatoryki, ćwiczenia (dr Borodo)
Tłumaczenie tekstów, ćwiczenia (dr Borodo)
Seminarium licencjackie z przekładoznawstwa (dr Borodo)
Leksykologia (prof. Goncharova)
Stylistyka (prof. Goncharova)
Idiomy angielskie (prof. Goncharova)
Lingwistyka polityczna (prof. Goncharova)
Językoznawstwo kontrastywne (prof. Goncharova)
Akwizycja języka (prof. Goncharova)
Wstęp do językoznawstwa (prof. Goncharova)
Gramatyka opisowa: fonologia (dr Łukasiewicz)
Gramatyka opisowa: morfologia (dr Łukasiewicz)
Wstęp do psycholingwistyki (dr Łukasiewicz)
Seminarium językoznawcze (dr Łukasiewicz)
Historia języka angielskiego (dr Sobol)
Językoznawstwo kontrastywne (dr Sobol)
Akwizycja języka (dr Sobol)
Wstęp do językoznawstwa (Wachowski)
Seminarium licencjackie z językoznawstwa (Wachowski)
PNJA: Fonetyka (Wachowski)
Gramatyka opisowa języka angielskiego: fonologia (Wachowski)
Gramatyka praktyczna (Wachowski)
Gramatyka kontrastywna (Wachowski)
Tłumaczenie tekstów marketingowych (Wachowski)
Gramatyka Opisowa Języka Angielskiego: Semantyka i Pragmatyka (dr Weidner)
Seminarium licencjackie z językoznawstwa (dr Weidner)
Językoznawstwo konstrastywne (prof. Widawski)
Fonologia (prof. Widawski)
PNJA: Struktury (mgr Szefliński)
PNJA: Pisanie (mgr Szefliński)
Gramatyka opisowa: składnia (dr Mianowski)
Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (dr Mianowski)
Seminarium licencjackie – językoznawstwo i kulturoznawstwo (dr Mianowski)

Pracownicy prowadzący seminaria doktoranckie

prof. Widawski (socjoingwistyka, lingwistyka stosowana, językoznawstwo opisowe i dokumentacyjne)

Pracownicy prowadzący seminaria magisterskie

dr Borodo (przekładoznawstwo, przekład dla dzieci i młodzieży, tłumaczenie filmowe, tłumaczenie literackie, tłumaczenie maszynowe, lokalizacja, narzędzia CAT)
dr Łukasiewicz (psycholingwistyka, filozofia języka)
prof. Goncharova (metodyka nauczania języka obcego, tłumaczenie, językoznawstwo ogólne)
prof. Widawski (socjolingwistyka, lingwistyka stosowana, językoznawstwo opisowe i dokumentacyjne)

Pracownicy prowadzący seminaria licencjackie

dr Borodo (przekładoznawstwo, przekład dla dzieci i młodzieży, tłumaczenie filmowe, tłumaczenie literackie, tłumaczenie maszynowe, lokalizacja, narzędzia CAT)
prof. Goncharova (metodyka nauczania języka obcego, tłumaczenie, językoznawstwo ogólne)
dr Łukasiewicz (psycholingwistyka, językoznawstwo ogólne, fonologia)
dr Mianowski (językoznawstwo antropologiczne, językoznawstwo ogólne, translatoryka,
kulturoznawstwo)
dr Wachowski (językoznawtwo kognitywne, socjolingwistyka)
dr Weidner (pragmatyka)