Katedra Językoznawstwa Angielskiego

O Katedrze

Katedra Językoznawstwa Angielskiego stanowi integralną część Wydziału Językoznawstwa, jednej z największych jednostek na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Na Wydziale prowadzone są 6-semestralne studia licencjackie oraz 4-semestralne studia magisterskie; studenci mogą studiować językoznawstwo angielskie lub lingwistykę stosowaną, wybierają język angielski oraz jeden dodatkowy język, zazwyczaj arabski, chiński, niemiecki lub rosyjski. Po ukończeniu studiów magisterskich studenci mogą kontynuować naukę w ramach studiów doktoranckich z zakresu językoznawstwa.

Katedra powstała w 2017 roku i jest jedną z najmłodszych jednostek Uniwersytetu, choć językoznawcze studia anglistyczne nie są w Bydgoszczy czymś nowym i sięgają roku 1975, kiedy w ówcześnie istniejącej Wyższej Szkole Pedagogicznej powstał Zakład Filologii Angielskiej, założony przez profesora Aleksandra Szwedka. Od tamtego czasu bydgoska anglistyka przeszła liczne zmiany (nazwy, kierownictwa, struktury), ale tradycyjnie zachowała swój interdyscyplinarny charakter, obejmując trzy dziedziny aktywności naukowej: językoznawstwo, literaturę i studia kulturowe. W październiku 2017 roku wskutek reorganizacji powstały dwie nowe jednostki: Katedra Językoznawstwa Angielskiego, kierowana przez prof. dr. hab. Macieja Widawskiego, i Katedra Literatury i Kultury Angielskiej, kierowana przez prof. UKW dr hab. Wojciecha Jasiakiewicza. Obydwie jednostki nadal funkcjonują jako filologia angielska (w tradycyjnym rozumieniu), a ich pracownicy ściśle współpracują w sferze dydaktyki, promowaniu, recenzowaniu i pełnieniu funkcji administracyjnych. Od października 2020 roku katedrą kieruje prof. UKW dr hab. Elżbieta Łukasiewicz.

Badania naukowe prowadzone w Katedrze obejmują różorodne dziedziny językoznawstwa angielskiego: etnolingwistykę, fonetykę, językoznawstwo antropologiczne, językoznawstwo historyczne, językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo teoretyczne, lingwistykę stosowaną, onomastykę, pragmatykę, psycholingwistykę, socjolingwistykę i translatorykę. 

Dydaktyka prowadzona w Katedrze mieści się w ramach trzech zakresów przedmiotowych: opisu języka angielskiego, praktycznej nauki angielszczyzny oraz poszczególnych dziedzin językoznawczych. Na poziomie licencjackim pracownicy Katedry prowadzą głównie podstawowe opisowe przedmioty językoznawcze takie jak fonetyka, fonologia, morfologia, składnia i semantyka, ale również niektóre specjalistyczne o charakterze wprowadzającym, takie jak wstęp do psycholingwistyki czy gramatyka kontrastywna. Na poziomie magisterskim pracownicy Katedry prowadzą głównie zaawansowane przedmioty językoznawcze odzwierciedlające ich specjalizacje badawcze, a więc na przykład wykłady z odmian angielszczyzny czy komunikacji interkulturowej oraz seminaria z translatoryki czy socjolingwistyki. Ważną częścią dydaktyki prowadzonej w Katedrze jest promowanie i recenzowanie prac dyplomowych: wielu pracowników pełni funkcje promotorów i recenzentów prac licencjackich i magisterskich. Tematyka oferowanych seminariów odzwierciedla specjalizacje naukowe pracowników. Patrz też Dydaktyka i Pracownicy.