Katedra Językoznawstwa Angielskiego

O Katedrze

Katedra Językoznawstwa Angielskiego stanowi integralną część Wydziału Językoznawstwa, jednej z największych jednostek na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Na Wydziale prowadzone są 6-semestralne studia licencjackie oraz 4-semestralne studia magisterskie; studenci mogą studiować językoznawstwo angielskie lub lingwistykę stosowaną, wybierają język angielski plus jednen dodatkowy język, zazwyczaj arabski, chiński, niemiecki lub rosyjski (tworząc np. kombinację angielski z arabskim). Po ukończeniu studiów magisterskich studenci mogą kontynuować naukę w ramach studiów doktoranckich z zakresu językoznawstwa.

Katedra powstała w 2017 roku i jest jedną z najmłodszych jednostek Instytutu, choć językoznawcze studia anglistyczne nie są w Bydgszczy czymś nowym i sięgają roku 1975, kiedy w ówcześnie istniejącej Wyższej Szkole Pedagogicznej powstał Zakład Filologii Angielskiej, założony przez profesora Aleksandra Szwedka. Od tamtego czasu bydgoska anglistyka przeszła liczne zmian (nazwy, kierownictwa, struktury), ale tradycyjnie zachowała swój interdyscyplinarny charakter, obejmując trzy dziedziny aktywności naukowej: językoznawstwo, literaturę i studia kulturowe. W październiku 2017 roku wskutek reorganizacji powstały dwie nowe jednostki: Katedra Językoznawstwa Angielskiego, kierowana przez prof. dr. hab. Macieja Widawskiego, i Katedra Literatury i Kultury Angielskiej, kierowana przez prof. UKW dr hab. Wojciecha Jasiakiewicza. Obydwie jednostki nadal funkcjonują jako filologia angielska (w tradycyjnym rozumieniu), a ich pracownicy ściśle współpracują w sferze dydaktyki, promowaniu, recenzowaniu i pełnieniu funkcji administracyjnych.

Obecnie Katedra Językoznawstwa Angielskiego zatrudnia 9 pracowników, w tym 1 profesora zwyczajnego, 1 profesora nadzwyczajnego, 6 adiunktów i 1 asystenta, reprezentujących różnorodne dziedziny językoznawstwa angielskiego. Będąc największą częścią Instytutu Neofilologii i Lingwistyki stosowanej, Katedra kształci około 650 studentów, z czego mniej więcej połowa studiuje anglistykę, a druga połowa lingwistykę stosowaną ze specjalnością angielski wraz z dodatkowym językiem. Około dwie trzecie wszystkich studentów to słuchacze studiów licencjackich, zaś reszta to słuchacze studiów magisterskich. Rokrocznie kilku studentów rozpoczyna też studia doktoranckie. Ponadto Katedra oferuje 2-semestralne studia podyplomowe dla tłumaczy, przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich.

Badania naukowe prowadzone w Katedrze obejmują różorodne dziedziny językoznawstwa angielskiego: etnolingwistykę, fonetykę, językoznawstwo antropologiczne, językoznawstwo historyczne, językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo teoretyczne, lingwistykę stosowaną, onomastykę, pragmatykę, psycholingwistykę, socjolingwistykę i translatorykę. Należy jednak podkreślić, że szczególnie silnie reprezentowane są w Katedrze dwie dziedziny: lingwistyka stosowana (głównie translatoryka i tłumaczenia pisemne oraz ustne, leksykografia, badania terenowe, dokumentacja języka, nauczanie języka angielskiego jako obcego oraz metodologia nauczania) i socjolingwistyka (głównie potoczne, społeczne, etniczne, zawodowe i geograficzne odmiany angielszczyzny, kontakty językowe i zapożyczenia leksykalne). Patrz też BadaniaPracownicy.

Dydaktyka prowadzona w Katedrze mieści się w ramach trzech zakresów przedmiotowych: opisu języka angielskiego, praktycznej nauki angielszczyzny oraz poszczególnych dziedzin językoznawczych. Na poziomie licencjackim pracownicy Katedry prowadzą głównie podstawowe opisowe przedmioty językoznawcze takie jak fonetyka, fonologia, morfologia, składnia i semantyka, ale również niektóre specjalistyczne o charakterze wprowadzającym, takie jak wstęp do psycholingwistyki czy gramatyka kontrastywna. Na poziomie magisterskim pracownicy Katedry prowadzą głównie zaawansowane przedmioty językoznawcze odzwierciedlające ich specjalizacje badawcze, a więc na przykład wykłady z odmian angielszczyzny czy komunikacji interkulturowej oraz seminaria z translatoryki czy socjolingwistyki. Przedmioty z bloku praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) są istotną częścią sylabusów na obydwu stopniach studiów, szczególnie na studiach licencjackich. Ważną częścią dydaktyki prowadzonej w Katedrze jest promowanie i recenzowanie prac dyplomowych: wielu pracowników pełni funkcje promotorów i recenzentów prac licencjackich lub magisterskich, a jeden również funkcje promotora na studiach doktoranckich. Tematyka oferowanych seminariów odzwierciedla specjalizacje naukowe pracowników. Patrz też Dydaktyka i Pracownicy.