Katedra Językoznawstwa Angielskiego

dr Wojciech Wachowski, adiunkt

Dane Kontaktowe

Afiliacja: Katedra Językoznawstwa Angielskiego, UKW
Adres: Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
Gabinet: Grabowa 2, Pokój 304
Telefon: (+48) 52-341-1402
Email: wwachowski@wp.pl

Zainteresowania Naukowe

główne dziedziny: językoznawstwo kognitywne, socjolingwistyka, glottodydaktyka:
metonimia pojęciowa, teoria metafory, tabu kulturowe, analiza humoru; regionalne i społeczne odmiany języka angielskiego;
języki: angielski, polski,

 

Wykształcenie

Doktorat - nauki humanistyczne w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011
Magisterium - językoznawstwo angielskie i nauczanie języka angielskiego, Uniwersytet Gdański, 2002
Licencjat z nauczanie języka angielskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2000

 

Przebieg Zatrudnienia

Adiunkt, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2011-
Asystent, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2003-2011
Adiunkt, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach, 2015-
Wykładowca, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2011-2012
Lektor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2004-2007
Wykładowca, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 2002-2015

 

Staże Zagraniczne

University of Queensland, Australia, 2018 (Endeavour Postdoctoral Research Fellowship)

 

Granty, Nagrody, Wyróżnienia

Stypendium rządu australijskiego The Australia Awards–Endeavour Fellowship na Uniwersytecie w Queensland, Australia, 2018
Stypendium Erasmus, University Mugla, Turcja, 2012
Stypendium Erasmus, European University Cyprus w Nikozji, Cypr, 2013
Stypendium Erasmus, The University of Münster, Niemcy, 2015
Stypendium Erasmus, Instituto de Ensenanza Secundaria Jose Zerpa, Hiszpania, 2018
Nagroda Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 2007
Nagroda Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 2013
Nagroda Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne w roku akademickim 2014-2015

 

Projekty Naukowe

Rola i znaczenie metonimii w języku, 2004-
Badanie kognitywnych i konwersacyjnych zasad doboru domeny źródłowej w metonimii konceptualnej, 2005-2006
Wielopoziomowy charakter metonimii konceptualnej i jej interakcja z synekdochą, metaforą i innymi tak zwanymi figurami retorycznymi, 2006-
Analiza pozajęzykowych podstaw przyległości elementów w związku metonimicznym, 2007-2008
Metonimia a Synekdocha - matka i córka czy siostry bliźniaczki?, 2008-2009
Metonimia a tabu językowe, 2009-
Krytyczna analiza teorii i hipotez dotyczących charakteru metonimicznego przesunięcia, które dotychczas pojawiły sie w literaturze 2010-

 

Badania i Kwerendy

University of Manchester, Wielka Brytania, 2008
Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania, 2008
Universitat de Barcelona, Hiszpania, 2009
University of Queensland, Australia, 2018

 

Publikacje: Książki

Towards a Better Understanding of Metonymy, Oxford: Peter Lang 2019.

Moving Texts, Migrating People and Minority Languages, Springer International Publishing 2017, z Michał Borodo i Juliane House (ISBN 978-981-10-3799-3)

Zooming In: Micro-Scale Perspectives on Cognition, Translation and Cross-Cultural Communication, Oxford : Peter Lang 2017, z Zoltan Kovecses i Michał Borodo (ISBN: 978-1-78707-257-2)

 

Publikacje: Rozdziały w Książkach

Metonimia w myśli i w mowie – opis zjawisk językowych związanych z szeroko rozumianą metonimią konceptualną, [w:] Mariusz Falkowski (red.), Europa Multilingua, Bydgoszcz 2004, s. 77-82 (ISBN 83-86311-85-1)
The specificity of emotions experienced by elderly people and the anxiety experienced by them, [w:] Hanna Liberska (red.), Current psychosocial problems in traditional and novel approaches: the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014, s. 105-121 (ISBN: 978-83-8018-010-9).

Are metonymic part for whole relations a mere illusion? [w:] Anna Bondaruk, Anna Prażmowska (red.),  Within Language, Beyond Theories (Volume I) Studies in Theoretical Linguistics, Cambridge Scholars Publishing 2015, Chapter 24, s. 397-407  (ISBN-13:978-1-4438-7204-1).
Radzenie sobie z wielością ról. Pomoc młodym ludziom w podejmowaniu decyzji o wyborze kariery zawodowej [w:] Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz (red.) Dylematy współczesnych ludzi, radzenie sobie z wielością ról i zadań, Engram Difin 2015, część V, rozdział 4 (ISBN 978-83-7930-720-3)
A Few Remarks on the Distinction between Metaphor, Metonymy, and Synecdoche [w:] Fabiszak Małgorzata, Krawczak Karolina, Rokoszewska Katarzyna (red.) Categorization in Discourse and Grammar, Peter Lang Frankfurt am Main 2016, s. 43-64 (ISBN 978-3-631-66424-7)
Metonymic hiding and cross-cultural communication [w:] Wojciech Wachowski, Zoltan Kovecses, Michał Borodo (red.) Zooming In: Micro-Scale Perspectives on Cognition, Translation and Cross-Cultural Communication, Oxford: Peter Lang, 2017, s. 33-53 (ISBN: 978-1-78707-257-2)
Do women and men hide differently? – How sex and gender influence the selection of the metonymic vehicle Peter Lang Frankfurt am Main 2017

 

Publikacje: Wybrane Artykuły

Metonymy – a Figure of Speech or a Figure of the Mind, „Linguistica Bidgostiana” III, 2006, s. 194-212 (ISSN 1732-8187).
On Contiguity Relationships and the Nature of Metonymic Shift, „Acta Universitatis Nicolai Copenici” English Studies XV, Toruń 2008, s. 123-135 (ISSN  0860-1232)
Geordie – a language without an army, „Linguistics Applied”, UKW Bydgoszcz 2008, s. 84-105 (ISSN 1689-7765)
Understanding Metonymy – streszczenie rozprawy doktorskiej, Linguistica Bidgostiana 2012 vol. IX, s. 180-185 (ISSN 1732-8187).
Metonimia pojęciowa jako sposób na ukrycie treści objętych tabu, Linguistica Bidgostiana Series Nova Vol. I, Wydawnictwo BEL Studio, Warszawa 2015, s. 35-47 (ISBN 978-83-7798-223-5).
Out in the hall Alex met Grace... – ellipsis as a semantic phenomenon in text analysis, Linguistica Bidgostiana Series Nova Vol. I, Wydawnictwo BEL Studio, Warszawa 2015, s. 47-59 (ISBN 978-83-7798-223-5).

 

Dydaktyka: Często Prowadzone Przedmioty

Wstęp do językoznawstwa, wykład i ćwiczenia, WSG, UKW 2011-
Seminarium licencjackie z językoznawstwa, UKW, 2011-
Fonetyka, ćwiczenia, NKJO, UKW 2003-
Gramatyka opisowa języka angielskiego - fonologia,  wykład i ćwiczenia, WSG,UKW 2011-
Gramatyka praktyczna, ćwiczenia, NKJO, UKW 2002-
Gramatyka kontrastywna, ćwiczenia w Podyplomowym Studium dla Tłumaczy Języka Angielskiego, UKW, 2011-
Tłumaczenie tekstów marketingowych, ćwiczenia w Podyplomowym Studium dla Tłumaczy Języka Angielskiego, UKW, 2011-
Regionalne i społeczne odmiany języka angielskiego, wykład, UKW, 2014-
Pisanie akademickie, UKW, 2004-2008
Słuchanie w ramach PNJA, NKJO, UKW, 2004-2010
Czytanie w ramach PNJA , NKJO, UKW, 2004-2010

 

Promowanie Prac

Promotor ponad 90 prac licencjackich, UKW 2011-

 

Recenzowanie Prac

Recenzent ponad 10 prac magisterskich, 2011-
Recenzent ponad 80 prac licencjackich, 2011-

 

Konferencje i Wykłady

Organizator Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Językoznawczo- Przekładoznawczej TransLingua Bydgoszcz, 2015, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
University in Mugla, Turcja, 2012
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Polska, 2013
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska, 2013
European University Cyprus w Nikozji, Cypr, 2013
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska, 2014
Uniwesytet Śląski w Katowicach, Polska, 2014
The University of Münster, Niemcy, 2015
Uniwersytet Łódzki, Polska, 2015
Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie, Hiszpania, 2016
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska, 2017
Instituto de Ensenanza Secundaria Jose Zerpa, Hiszpania 2018
University of Queensland, Australia, 2018